Menu Sluiten

Privacy en disclaimer

Beheer van de informatie

De gegevens op onze webpagina’s zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld.  HAGOK vzw kan echter niet de correctheid van de informatie garanderen vermits HAGOK vzw afhankelijk is van de informatie van derden. De gebruiker moet er zich tevens van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Deze website en de vermelde gegevens moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Omwille van dit alles kan HAGOK vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door de inhoud, het gebruik, de links, … aanwezig op de site.
HAGOK vzw is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Verveelvoudiging van de inlichtingen en teksten van deze site is toegestaan, mits bronvermelding (www.hagok.be). De aandacht wordt erop gevestigd dat sommige van deze inlichtingen en teksten onder de bescherming van een intellectueel eigendomsrecht kunnen vallen, met name het auteursrecht.

Het maken van links naar de pagina’s van deze site is toegestaan mits de browser geen andere informatie bevat dan de sitepagina waarnaar wordt verwezen en het adres ervan en de op deze site verstrekte gegevens niet worden gewijzigd.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van HAGOK vzw. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron.  De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

In HOGT is iedere auteur verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem ingestuurde bijdrage.

Niets uit HOGT mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever HAGOK vzw.

HAGOK vzw maakt gebruik van afbeeldingen in haar bezit of ter beschikking gesteld door derden. HAGOK vzw heeft redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van gedigitaliseerde werken/foto’s te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft HAGOK vzw er toch voor geopteerd om deze werken/foto’s te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken.

Indien u meent dat HAGOK vzw het auteursrecht van een fotograaf of zijn/haar erfgenamen schendt of indien u meent dat het portretrecht is geschonden, neem dan contact op met HAGOK vzw zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet. U heeft het recht om een foto waarop u en/of (een) afstammeling(en) figureert of figureren te laten verwijderen.

Privacybeleid

HAGOK vzw verzamelt in zijn databank gegevens die nodig zijn om uw abonnement als gewoon lid normaal te kunnen beheren.  Met gegevens bedoelen we uw naam, adres en e-mailadres (op papier of elektronisch).  Het adres is noodzakelijk om uw exemplaar van HOGT te bestellen.  Uw e-mailadres is noodzakelijk om uw elektronische toegang te activeren en beheren.  HAGOK vzw is niet verantwoordelijk voor onvolledige, incorrecte of foutieve gegevens.  Op eenvoudige aanvraag (info@hagok.be, of door een brief gericht aan het adres van de vzw, of afgifte tijdens een bezoek aan het documentatiecentrum) verlenen wij de gebruiker toegang tot alle informatie die wij over u zouden bijhouden.  De gebruiker heeft recht van inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels m.b.t. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. HAGOK vzw kan deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar eigen activiteiten en communicatie, met name voor mailings ter uwer attentie. Wij behandelen deze gegevens met de nodige vertrouwelijkheid. Op eenvoudige aanvraag kunnen uw persoonsgegevens verwijderd worden uit onze bestanden. Hou er dan rekening mee dat de dienstverlening van de vereniging aan u als lid in het gedrang komt. Indien u toestemming heeft gegeven (als niet-lid) om mails en andere informatie van HAGOK vzw te ontvangen, kan u die steeds intrekken mits een eenvoudige mail (info@hagok.be) of een schrijven.

Voor de werkende leden kan het – in het kader van de wettelijke en statutaire regels – noodzakelijk zijn o.a. met het oog op de deelname aan de algemene vergadering – bijkomende gegevens te vragen.

Voor vrijwilligers dienen alle door de wet opgelegde gegevens opgevraagd te worden.

De verwerking van de betrokken persoonsgegevens is strikt beperkt tot de doelstellingen die vermeld werden. Ze worden onder geen beding doorgegeven aan derden.

De gegevens worden minimaal voor de duur van het lidmaatschap bewaard. Daarna worden de gegevens gebruikt in het kader van de bekendmaking van de initiatieven van de vereniging. Op eenvoudige vraag wordt dat gebruik stopgezet en worden die gegevens verwijderd. Bij verstek worden de persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de verwerkingsverantwoordelijke: vzw HAGOK, Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zijn beschermd door de systemen te beveiligen met een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid. Er worden alleen back-ups gemaakt om de gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. De medewerkers die met deze systemen werken zijn geïnformeerd over de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en over de bijzondere bescherming die ze genieten.

Publicatie van officiële teksten

De publicatie van officiële teksten (bv. wetteksten,…) heeft geen officieel karakter.

Vragen ? één adres : info@hagok.be

Verantwoordelijke uitgever

HAACHTSE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VZW

GC Den Breughel
Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht

KBO 459 283 914

Persoonljke gegevens die voor informaticadoeleinden kunnen gebruikt worden (eigen aan WordPress)

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.